Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes en voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen, zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder levering wordt mede verstaan de uitvoering van werkzaamheden. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever onze algemene voorwaarden.

Offertes

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Offertes blijven geldig tot twee maanden na dagtekening. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd, alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij verbonden. Indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van onze orderbevestiging zijn bezwaren aan ons kenbaar heeft gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven.

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld exclusief B.T.W. Monsters, tekeningen afmetingen, gewichten en nadere gegevens gelden slechts als benadering van de door ons te leveren diensten. Door de opdrachtgever opgegeven maten hebben voor Plooy Allround Betonreparatie pas geldigheid na controle en verwerking in de aanbieding of offerte. Als tijdens uitvoering verborgen gebreken aan het licht komen die voor uitvoering een meerprijs met zich meebrengen wordt, voor e.v. reparatie daarover overleg gepleegd met de opdrachtgever.

Betaling

Betaling dient te geschieden na oplevering van een werk en wel binnen een termijn die op de factuur zal zijn vermeld, of anders schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Bij niet tijdige betaling zal 1,5% rente per maand verschuldigd zijn ingaande het tijdstip van het vervallen van de overeengekomen termijn.

Reclames

Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven omtrent de hoedanigheid van het geleverde product of werk, kunnen uitsluitend schriftelijk aan Plooy Allround Betonreparatie kenbaar worden gemaakt en wel binnen 14 dagen na oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde zaken of werken leidt tot verval van aanspraak op garantie. Aan verkleuring van behandelde oppervlakken voor zover uit technisch oogpunt gezien niet te voorkomen of volgens handelsusance algemeen toegelaten en aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard, zulks ter beoordeling aan Plooy Allround Betonreparatie kan de klant geen rechten ontlenen op ontbinding, vervanging herstel of herstel vergoeding.

Overmacht

Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd wordt of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan: elke niet aan opdrachtnemer te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verder verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van opdrachtnemer, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht bij leveranciers alsmede het geval dat opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. De opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering ten gevolge van overmacht geen recht op schadevergoeding ontlenen. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting het reeds geleverde en/of uitgevoerde gedeelte van het werk te betalen.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan blijven de geleverde zaken eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever is zolang ook niet bevoegd de geleverde zaken te bezwaren of te vervreemden zonder toestemming van de opdrachtnemer. Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf het moment van levering het risico van verlies of beschadiging van de zaken. Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten is de opdrachtnemer gerechtigd om, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (betalings-) verplichtingen heeft voldaan, de zaken terug te nemen, desnoods na demontage van die zaken. In dat laatste geval zal de opdrachtnemer de teruggenomen zaken crediteren naar de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

Annulering

Als de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst tot een eenzijdige ontbinding daarvan wil overgaan, ontstaat voor Plooy Allround Betonreparatie het recht op een schadevergoeding van ten minste 15% van het gehele bedrag te factureren of een hogere vergoeding indien de werkelijke geleden schade hoger is.

Aansprakelijkheid

Plooy Allround Betonreparatie is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van eigen werkzaamheden. Voor toegeleverde producten van derden hanteren wij de door onze leveranciers verstrekte garantie. Voor schade aan derden zijn wij d.m.v. een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekerd. Toepasselijk recht op alle door ons te sluiten overeenkomsten, leveringen en werken is uitsluitende het Nederlands recht van toepassing.

Deponering

Deze algemene voorwaarden zoals hierbij vastgelegd zijn t.n.v. Plooy Allround Betonreparatie per ingaande van 01-01-2014 onder nummer 68169787 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

Plooy Allround Betonreparatie
Bent u geïnteresseerd in onze diensten?
Of bel 015 364 38 96

Verhuur

Wij verhuren ook containers met materialen en steigers.

Op zoek naar een betonreparateur?

Heeft uw woning of gebouw last van betonrot? Wij repareren en beschermen uw beton!

Projecten
offerte aanvragen
Contact